Gabi Jiménez
Piltari o rajo GABI JIMÉNEZ
 
1964    Biandino ando foro Pariz

1979–1982 Agorisarda e strudie pala arto ande École Rue Madame ando Parizo

Bešel thaj bućarel ande Marine, Île-de-France

 

Korko thaj ketane egzibicie save kerda si:

“Die vergessenen Europäer. Kunst der Roma – Roma in der Kunst,” Kölnisches Stadtmuseum

2007    “Paradise Lost,” Sinti and Roma Pavilion, 52nd Venice Biennale
2010    “Romale! 10,” Akademie Graz

2011    “First International Romani Culture and Art Seminar,“ Cáceres, Spain

“Rue Tsigane,” La Grande Halle de la Villette, Paris

2012 “Vous avez dits Roms?” Centre Culturel Jacques Franck, Brussels

 

Artisto thaj bašanlo o rajo Gabi Jiménez či našel te akharel maj bari ikona pala rromani kultura.Pe leske kotorvale pilte,save len stilo katar pop art,šaj dikhas but cikne vurdon,e barvali natura thaj maj but katar sa e muzika.Po but gođaver drom,leske vurdona si sikadine sar kotorvale šukaripa maškar but manuša thaj bari zor so si leski deskripcija pala o foro Pariz.Katar e vrama pe vrama o rajo Gabi Jiménez garudine šuvel/thol čiriklenge arne and pilte katar o rajo van Gogh thaj kade sikavel sarsavo si o status e Rromengo ande kulturaki istoriografia amre kontinentosko. Bašneske prne save utilizil ande pire instalacie sikaven magia thaj animistikani zor.Ande rromane vasta kava simboli pala francikano phućaripe thaj bari zor avel sar simboli pala e magia-bašneske prnorre save dikhen pes maškar e feljastrin trubun te xaćaren pes sar protekcia/arakhipe katar bilače/magiake jakha.Liduj interpretacie si satirikane prezentuime/sikadine sar prrne thaj vunđa katar mule vadalotura/životinje save si šukardine e lakosa/bojasa pala vunđa.E Jiménezeskure gitare (vov bašavel flamenco gitara) si but barvale kolorenca/bojanca thaj ande leste but kamel nevo xaćaripe.O artisto sikavel pilte kaj si e pusade/pužura ande kutia/boxo ande save si vi e papuruge thaj kade či džanel pe so sa khetane prezentuil vaj spanjolikano baro dive vaj sathemengo limori/grobo. Sajekutno garudipe pala khelipe thaj bašalipe trubul te xaćarel pes sar nevo simbolo sar limorikano-grobosko levelo.Pala o rajo Gabi Jiménez ironia thaj lačho xaćaripe ande kolora bijanen pes sar jagale thaj gloncura kontra binumerongo kerki expirianca save les po agor kerde te avel politikano artisto thaj rromano aktivisto.Leske pilte si kerdine ano vulicako thaj grafitosko arto save sikaven leske andrutne gindipa pala lesko rromano them thaj pala e dukha save krede leske themeske e gadže. O rajo Gabi Jiménez astarel o than pe savo ačhel vi o baro artisto Frederico Garcia Lorca kas mudarde e falangistura po 1936.berš. E vorba “aqui me mataron“ (kate mudarde man) šaj dikhen pes pe pilta savi si učhardini lole koloresa.O rajo Gabi Jiménez kate akharel e mule poeto (F.G.Lorca) savo sasa čačo esteta kas e but ašundini balada/gilji,popularo thaj nadrealo, kerda te avel rromano poeto-vaj na sar leski Andaluzia save but Rroma xatjaren thaj dikhen sar but lačhi thaj barvali phuv pala lende. O rajo Lorca gaja inkljel/sikavel pes sar metafora thaj viktimo minoriteturenge grupenge.Vi akana e Rrfomen mudaren ande Europa save ačhen telal kondicije-sar vi kana si mudardino o Lorca-bi explanaciako. E Jiménezeski analiza pala Xristosko mudaripe si maj but deso uži xristianikani simbolika:vov bičhalel mesažo pala manuš savo si baro žutori kate thaj akana.O spektatori trubul te lel sama pala e pilta savo si nanđardino katar esperanca thaj žutipe.