YRA - Manifesto
February 09, 2019

E artistja le expozicjake/sikavipeske YOUNG ROMANI ARTISTS (Romane Terne Artistja) kerde jek manisfestos, ka te aštizen von korkore te den glasos lengere perspektives aj kuratorika konceptoja. Po jek bidilgo čeremonja po 26 januaro 2019, von dine glasos le manifestoske aj bešte telal’e instalacja “Romane Thana”, sikavdi ando galerjako than, Dikhas Dur,  kaj kerdja la e artista polonezo, Malgorzata-Mirga Tas.

Ame patjas ke ništo na si maj čačes katar jek suno
Ame das godi ke palal amari artistika aj buti, ke palal amaro trajos,
Te keras li avren te den sune,
palal jek maj šukar lumja, palal jek maj lačo anglunipe.

E artistika avel amenge sar jek čib, kaj sikavel e lumjake pinžaripe, jek konceptos, jek newi emocija.

Ame sam e artistja, bešas akathe/athe, akana aj anglal ame o te avas.
E artistika te avel baxtali! Ame penas: Akathe Te Beshen!
Amari Romani identitate si jek barvali buti pe amarjatiri inspiracja/amareskoro suno,
aj ame kamas te pinžaren la vi tumen,
aj tu kaj dikhavas ke e Romani kultura ov te avel šukar sarenge.
O te lel amen ande angalja, o te avel amenge sar tatipe le godjake,
Kana ame aves katar butivar thana,
aj sj’amen butivar perspektives aj lumjakere pinžarimatoja,
adajkha si amari kultura kaj ame sikavas tumenge.
Ame patjas aj das godi jek avreske, sarenge.
Na vakeren/borizen opral amende, vakeren/borizen amenca!
Amari reprezentacija keras la ame korkore, aj na aver timikhon.

Ame kamas stipendies amerenge Romane artistenge
Ka von te aštizen te sikaven lendiri artistika palal artistika.
Ame kamas k’e thana te deskeren pes amenge
Ame kamas k’e medijas te sikaven amari kultura,
Ame kamas k’e institucijes sikaven amari artistika,
Ame kamas, sar kerde li aver nacjes, te ovel arxives te inkeren čačes amari istorija aj kultura
Ame penas amari baxt le Romano Digitalno Arxivo aj kamas te anas andre amari buti.
Othe si amare artistja kaj keren la baxtali.

Ame kamas ka odokha jekhore institucijes kaj si amenge, te keras sare adajkha bari buti andaro ilo,
Ke numaj ame korkore trebun sare te bešas anglal e gažendiri sočietate kaj na kamel amen de sar aven e šelbeša.
Toko atjal ame aštizas te dikhas aj te das angle.
Ame kamas savoripe/jekhipe.
Akana e vremjas čaces parwenpes.
Dikhas ke amare artistja si andar maj but institucjes le Evropake, aj ame o te avas!

Ame kamas te butjaras le galerjenca, le muzeenca aj instituciejnca le maškarimaskoro, ke ame sam jek kotor andar’o jekhipen le Evropakoro memorja. Kamas ka sare te pinžaren amari čači kontribucja aj buti, te den amen suporto, sar avel o respekto palal o šukaripe jekhesko artisto/jekhestiri artista.

back